2. ส่วนสาระ : ผลการดำเนินการ

รายงานผลดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

หมวด 6 การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล

หมวด 6 การปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการพยาบาล