วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพยาบาล

ที่ได้มาตรฐานประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ

1. จัดระบบการให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ และความผูกพันต่อองค์กร

4. สนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

5. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

1. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

G1ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ(มิติที่ 1)

G2. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ(มิติที่2)

2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

G3ระบบบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ(มิติที่3)

G4 การจัดการทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ(มิติที่3)

G5.การสื่อสารครอบคลุม ทั่วถึง (มิติที่๑)

G6.พยาบาลมีความเชี่ยวชาญทุกสาขา และเพียงพอ(มิติที่4)

3.การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ และความผูกพันต่อองค์กร

G7.บุคลากรมีสุขภาวะ มีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันต่อองค์กร(มิติที่ 1)

G8.สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย (มิติที่4)

4.การสนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

G9.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล(มิติที่2)

5.การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

G10.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ (มิติที่3)

G11.มีการจัดการความรู้และนวตกรรมทางการพยาบาล(มิติที่4)


ค่านิยม