แผนกลยุทธ์ / โครงการ

แผนที่กลยุทธ์

สำเนาของ แผนที่ยุทธศาสตร์

เข็มมุ่งเพื่อการพัฒนา ปี 2561

1. 2 P Safety ( SIMPLE Patient & Personnel)

2. บุคลากรมีความสุข

2 P safety ( SIMPLE Patient &Personnel)

แผนงาน/โครงการ

ส่วนที่4แผนปฏิบัติการ โครงการ.docx
สรุปผลดำเนินโครงการ