หน่วยงาน

3. งานอายุรกรรม

4. งานศัลยกรรม

5. งานกุมารเวชกรรม

6. งานผู้ป่วยหนัก

7. งาน สูติ-นรีเวช

8. งานงานห้องคลอด

9. งานห้องผ่าตัด

10. งานวิสัญญี

11. งานโสต ศอ นาสิก จักษุ

12. งานจิตเวช

13. งานอุบัติเหตุ

14. งานผู้ป่วยนอก

15. งานจิตเวช