หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง

เป็นหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิงที่ได้มาตรฐานประชาชนไว้วางใจ

เข็มมุ่งปี 2562

1. Patient Safety

มุ่งเน้นระบบการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยจากปอดอักเสบในโรงพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Fast track ได้แก่ Stroke STEMI Sepsis จากหอผู้ป่วย

และพัฒนาผู้ป่วย High RISK : ผู้ป่วยผ่าตัด ACDF ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ,

ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและกลุ่มโรคที่พบมาก ได้แก่ กลุ่มอาการปวดหลัง,

ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักแบบปิดและกลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีแผลเปิด

2. บุคลากรปลอดภัยเน้นการปลอดภัยจากการติดเชื้อการทำงาน

ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางด้านออร์โธปิดิกส์ โดยให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรู้เฉพาะทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ให้การดูแลรักษาพยาบาล และเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่าย มีความเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนกลับบ้านอย่างเป็นระบบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งศึกษาด้านวิชาการ ฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อจำกัดในการรับผู้ป่วย ได้แก่

- กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มีปัญหาออร์โธปิดิกส์ แต่ถ้ามีปัญหาทางด้าน Blunt Abdomen ,Head Injury GCs < 13 คะแนน ต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนที่แผนกศัลยกรรมก่อน เมื่อหมดปัญหาที่เร่งด่วนและแพทย์แผนกศัลยกรรมอนุญาติให้ย้ายมาได้จึงจะมารับการรักษาที่ตึกศัลยกรรมกระดูกหญิง