กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยของบุคลากร

จำนวน 60 คน ที่ห้องประชุมญาณวิเศษ โดยดำเนินการเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ระยะที่ 2 วันที่ 11 - 12 เมษายน 2562

ระยะที่ 3 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

ระยะที่ 4 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562

ได้ใบประกาศ 50 หน่วยกิต ให้หน่วยงานละ 2 คน

โครงการเพิ่มสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ที่อยู่นอก ICU

ด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ที่อยู่นอก ICU โดยจัดให้มีการอบรม 2 สัปดาห์ ภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้ในเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 6 รุ่น เนื่องจากจะต้องขอหน่วยคะแนน CNEU ด้วย ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานศัลยกรรม หน่วยงานอายุรกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถย้ายเข้า ICU ได้ ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่ User NUR@sskh.org Pass...@Nursskh Folder My drive……Folder ที่ 18 ส่งรายชื่ออบรม การพยาบาลผู้ป่วยหนัก ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญหัวหน้าตึกอายุรกรรม หัวหน้าตึกศัลยกรรม

ร่วมประชุมเพื่อจัดหลักสูตรสำหรับ Supervisor และแนวทางการนิเทศหน้างานการดูแลผู้ป่วยหนัก วันที่ 14 มีนาคม 2562

งานนำเสนอไม่มีชื่อ