คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสาวมัณทนา จิระกังวาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

นางจารุณี บุรินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองประธาน


นางเบญจพร พิเชษฐโสภณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางวันทนี ชัยเกียรติยศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางพัตรา เต่าทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

น.ส.วิลาวัลย์ เหลืองช่อสิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

น.ส.ทิวาวรรณ สายสุด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางนิภาพร พากเพียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางศรีบุหงา เพชรเกษม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

น.ส.ขวัญจิตร เชิงชวโน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

น.ส.ประภัสสร ศรีรัตนกมล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

นางรุ่งทิพย์ เครือรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

น.ส.ชัญน์รภัส สุทาวัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

น.ส.ณัทกร พงศ์พีรเดช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ


นางอารี ศุขแจ้ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.วรรณพร ประภาสัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นางอัจฉรี สารพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ