ระเบียบปฏิบัติ NUR.332/60-NUR.351/60

1.NUR.332/60แนวทางการจัดอัตรากำลังห้องผ่าตัด

2.NUR.333/60แนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในงานวิสัญญี

3.NUR.334/60แนวทางการระงับความรู้สึกผู้ป่วยวัณโรค

4.NUR.335/60แนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึก

5.NUR.336/60แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพในห้องผ่าตัด

6.NUR.337/60แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย

7.NUR.338/60ระเบียบปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล

8.NUR.339/60แนวทางการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น

9.NUR.340/60แนวปฏิบัติในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

10.NUR.341/60แนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2

11.NUR.342/60แนวทางการจัดอัตรากำลังหอผู้ป่วยหู คอ จมูก

12.NUR.343/60แนวทางการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง

13.NUR.344/60แนวทางการปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2

14.NUR.345/60คู่มือการฝึกปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่

15.NUR.346/60แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

16.NUR.347/60แนวทางปฏิบัติในการระบุตัวผู้ป่วย

17.NUR.348/60วิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2


18.NUR.349/60แนวทางการรับใหม่และประเมินผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดกระดูกสันหลัง/ไขสันหลัง

19.NUR.350/60แนวทางการคัดกรองผู้ใช้บริการที่มีอาการไม่คงที่

20.NUR.351/60การประเมินความก้าวหน้าของการคลอดและการเตรียมความพร้อมของมารดาเข้าสู่ระยะคลอด