ระเบียบปฏิบัติNUR.352/60-NUR.375/60

21.NUR.352/60การประเมินและป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

22.NUR.353/60การบันทึกทางการพยาบาลแบบFocus charting

24.NUR.355/60แนวทางปฏิบัติการดูแลมารดาหลังผ่าตัดคลอด

25.NUR.356/60แนวทางการเปลี่ยนเวร/การมอบเวรในตารางการปฏิบัติงาน

26.NUR.357/60แนวทางการจัดอัตรากำลังหอผู้ป่วย GICU

27.NUR.358/60การ Decalcification , Disinfection และการดุแลรักษาความสะอาดเครื่องไตเทียม

28.NUR.359/60แนวทางการจัดอัตรากำลังหน่วยส่องกล้อง

29.NUR.360/60การปิดตาแน่น

30.NUR.361/60การบริหารยา Streptokinase

31.NUR.362/60แนวปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย

32.NUR.363/60การเก็บเลือดส่งตรวจเพื่อวัดค่า Access Recirculation

33.NUR.364/60การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวัดความเพียงพอของปริมาณการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

34.NUR.365/60แนวทางการรับผู้ป่วยเข้าห้องพิเศษหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง

35.NUR.366/60แนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์(RO) เพื่อตรวจหาจุลชีพและปริมาณ Endotoxin

36.NUR.367/60แนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (rt-PA) Stroke fast track

37.NUR.368/60การหยอดตา

38.NUR.369/60แนวทางปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย

39.NUR.370/60การคัดแยกผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก

40.NUR.371/60แนวทางปฏิบัติการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

41.NUR.372/60แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีการหายใจล้มเหลว

42.NUR.373/60แนวทางการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia)

43.NUR.374/60วิธีปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

44.NUR.375/60แนวทางปฏิบัติการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drugs)