ระเบียบปฏิบัติNUR.376/60-NUR.384/60

45.NUR.376/60แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย Severe sepsis/Septic shock

46.NUR.377/60แนวทางการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก

47.NUR.378/60แนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย sepsis

48.NUR.379/60แนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

49.NUR.380/60แนวปฏิบัติในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก

50.NUR.381/60การติดตามและประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด

51.NUR.382/60แนวทางการประสานงานกับทีมผู้ให้บริการสุขภาพในการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาปรึกษา

52.NUR.383/60Kangaroo care NICU

53.NUR.384/60แนวทางการประเมินปัญหาความต้องการ และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ