ปี 2560

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการหายของแผลเย็บกลุ่มผู้ป่วยแผลเย็บที่ทำแผลทุกวันและวันเว้นวันของผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

2. โปรแกรมส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก

3. การจัดการความปวดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดตา ที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลศรีสะเกษ

5. การศึกษาภาวะท้องอืดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องท้อง

6. ผลของการแทงเข็มโดยใช้ constant site (Buttonhole technique)และ Rope ladder technique ต่ออายุการใช้งานของ AVF ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

7. การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรแก้ภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น

8. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความปวดในระยะรอคลอด

9. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Nursing Conference & Integrate of Journal Club สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

10. การพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ

11.การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทสํวนปลาย (Peripheral Neuropathy pain) ในผู๎ป่วยมะเร็ง

ที่ได๎รับยาเคมีบำบัด ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด

12.การศึกษาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการตรวจสไปโรเมตรีย์ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

13.ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํของมารดาหลัง คลอดครรภ์แรก