ปี 2560

1.การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ตึกอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

2.การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมคอในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1

3.หลอดเลือดสมองฟื้นฟูได้ด้วยกายภาพบำบัด

4.การบริหารจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยวัณโรค

5.การพัฒนาแนวทางป้องกันและดูแลแผลกดทับในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายโรงพยาบาล ศรีสะเกษ

6.ผลการใช้แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารยา Enoxaparin เพื่อลดการเกิดรอยจ้ำเลือด ก้อนเลือดและลดอาการปวดหลังได้รับยา ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) โรงพยาบาลศรีสะเกษ

7.การพัฒนาคุณภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมิน LATCH Score ต่อการเฝ้าระวังภาวะน้ำตาลต่ำในทารกแรกเกิดตึกสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

8.การลดอุบัติการณ์ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิดหอผู้ป่วย 60 เตียง

9.ผลการทบทวนความเสี่ยงโดยใช้รูปแบบ (Gap Analysis) เพื่อลดอุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมและลดภาวะใส่ท่อหายใจซ้ำภายใน 2 ชม ในงานวิสัญญี โรงพยาบาลศรีสะเกษ

10.ลดรายจ่าย 2:1 ด้วยมือเรา