คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสาวขวัญจิต เชิงชวโน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

นางอัจฉรี สารพัฒน์

พว.ชำนาญการพิเศษ

รองประธาน

นางจินตนา พลับพลึ

พว.ชำนาญการพิเศษ

รองประธาน

น.ส.ปิยมาศ จำรัสธนสาร

พว.ชำนาญการพิเศษ

รองประธาน

นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์

พว.ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางศรีบุหงา เพชรเกษม

พว.ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

างสุนิสา พันธ์คำ

ว.ชำนาญการ

กรรมการ

นางศิริรัตน์ จารุรัชกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นางสมฤดี บุญเหลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นางนิรมล สมมุติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

น.ส.วิไลลักษณ์ ลำสมุทร์

พว.ชำนาญการ

กรรมการ

นางลดาวัลย์ บุญรอง พว.ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

นางพรรณพิศ รัตนประสพ

ว.ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

.ส.ชลิดา จันเทพา ว.ชำนาญการ กรรมการ

น.ส.ปฐมวดี สิงห์ดง ว.ชำนาญการ กรรมการ

นางปติยา ปลอดทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ