งานด้านบริหาร

นางจินตนา พลับพลึง

รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ

งานบริหารทรัพยากร

งานบริหารทรัพยากรบุคคล