นโยบายกลุ่มการพยาบาล

กำหนด 7 ตัวประกันชี้วัดคุณภาพการพยาบาล

1. การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

2. การระบุตัวผู้ป่วย

3. การให้เลือด

4. การป้องกันการตกเตียง พลัดตก หกล้ม

5. การบริหารยา

6. การใช้กระบวนการพยาบาล

7. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล