8การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนานในโรงพยาบาล.pdf
17มาตรฐานการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ(Intravenous injection).pdf
P28แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วย.pdf
15การป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ(Phlebitis).pdf
20การจัดการมูลฝอย.pdf
P29แนวทางคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค.pdf
Surgical site Infection (SSI).pdf
13การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น.pdf
19การดูดเสมหะ.pdf
2เกณฑ์ในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล.pdf
10การป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื่้อในโรงพายาบาลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ.pdf
9แนวทางการใช้ห้องแยกโรค.pdf
14หลักการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์.pdf
16การเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อ.pdf
Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI).pdf
7การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล.pdf
1การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีสะเกษ.pdf
11การปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมทิ่มตำ หรือสัมภัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง.pdf
4การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ(CAUTI).pdf
6การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด(Surgical site Infection_ SSI).pdf
3การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใน(VAP).pdf
12การล้างมือ(Hand hygiene).pdf
18การป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.pdf
5การป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตในผุ้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือด(CrBSI).pdf

WIงานIC

รายละเอียดเอกสาร เอกสาร