ยอดรวมรายเดือน  ปี2566 

ยอดรวมเดือนต.ค.65-มิ.ย.66

KPI ปี 2566 

รายงานรายวันสำหรับเวรตรวจการ

 SURG & Ortho&NEURO&CHEMO