Competency 

       แบบประเมินสมรรถนะกลุ่มงานการพยาบาล (Functional competency)

1.ความรู้ความสามารถในการประเมินสัญญาณชีพ และประเมินอาการทางระบบประสาท  สารภีพรรน์, พัฒนพร,    นุชนภางค์,ปนิตา,อุราภรณ์, ภาติยา (ปิดระบบ 16.00 น.25 พ.ค.65)

3.ความรู้ความสามารถในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ   นธกร,ทีม IC