Competency

แบบประเมินสมรรถนะกลุ่มงานการพยาบาล (Functional competency)

1.ความรู้ความสามารถในการประเมินสัญญาณชีพ และประเมินอาการทางระบบประสาท สารภีพรรน์, พัฒนพร, นุชนภางค์,ปนิตา,อุราภรณ์, ภาติยา (ปิดระบบ 16.00 น.25 พ.ค.65)

3.ความรู้ความสามารถในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ นธกร,ทีม IC