หน่วยงาน

1. Orthopedic       

3. งานอายุรกรรม

4. งานศัลยกรรม

5. งานกุมารเวชกรรม

6. งานผู้ป่วยหนัก

7. งาน สูติ-นรีเวช

9. งานห้องผ่าตัด

10. งานวิสัญญี

11. งานโสต ศอ นาสิก จักษุ

12. งานจิตเวช

13. งานอุบัติเหตุ

14. งานผู้ป่วยนอก

15. งานจิตเวช