กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 กองการพยาบาลเข้าตรวจประเมินเพื่อขอรับรองคุณภาพบริการภายนอกสู่ความเป็นเลิศ ปี 2561
  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล