ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางสาว ขวัญจิต เชิงชวโน

หัวหน้าพยาบาล

นางอัจฉรี สารพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผูัป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินรองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ

นางจินตนา พลับพลึง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร

น.ส.ปิยมาศ จำรัสธนสาร

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษรองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ

นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษและจริยธรรม

นางศรีบุหงา เพชรเกษม

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางศิริรัตน์ จารุรัชกุล

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

นางพรรณพิศ รัตนประสพ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

นางสุนิสา พันธ์คำ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

นางสมฤดี บุญเหลือ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

นางนิรมล สมมุติ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

นางลดาวัลย์ บุญรอง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก

นางพนิดา ภาดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมสาย 2

นางวิไลลักษณ์ ลำสมุทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช

นางสาวปฐมวดี สิงห์ดง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักสาย 2

นางสาวชลิดา จันเทพา

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักสาย 1

นางปติยา ปลอดทอง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด