รายงานประเมินตนเอง QA

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Vission โรงพยาบาลศรีสะเกษ :

เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน