รายงานประเมินตนเอง QA

                                          Vission โรงพยาบาลศรีสะเกษ : 

เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพดีของประชาชน 

                          Vission กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

เป็นองค์กรพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพดีของประชาชน 

บุคลากรมีความสุข

นโยบายกระทรวง

นโยบายกระทรวง.pptx